Grecu Esfira

"Jubileu", ceramica, glazura, ardere redusa, 1972


"Ceainic", ceramica, glazura, ardere redusa,1968


"Clopotei", ceramica, glazura, ardere redusa, 1970


"Forma decorativa - caus", ceramica, glazura, ardere redusa, 1980

"Crater", ceramica, glazura, ardere redusa, 1980


"Cupa", ceramica, glazura, ardere redusa, 1978


"Cupa", ceramica, glazura, ardere redusa, 1978